Stealch

12 tekstów – auto­rem jest Steal­ch.

Obaj by­li go­towi, obaj już mieli spust na wy­ciągnięcie pal­ca, lecz kto strze­lił pierwszy.
I te­raz pytanie.
Czy ktoś też uz­nał do za aneg­do­te ho­mosek­sualistów ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2013, 23:30

Z uczu­ciami jest jak z in­forma­tyką, znaj­dziesz drob­ny błąd w kodzie, i wszys­tko może się posypać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2013, 23:07

Gdy­byśmy wszys­cy ro­bili to co nam pod­po­wiada ser­ce, świat byłby idealny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lutego 2013, 03:14

Bo tak nap­rawde kiedy jes­tem sam, wtedy...
właśnie wte­dy, bra­kuje mi te­go ciepła.
Bo na­wet naj­droższa whis­ky nie og­rze­je tak,
jak ser­ce ukocha­nej osoby. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2012, 04:10

Są ludzie którzy tak by chcieli kimś być, że się w tym zat­ra­cają i nie zys­kują nic, nie zos­tają ty­mi kim by chcieli, a tracą siebie i są nikim.

TG 

myśl • 8 maja 2012, 22:48

Think about what you do,
not about what you did. 

myśl • 30 kwietnia 2012, 15:22

Przy brat­niej duszy,
na­wet bez­nadziej­ne zachowanie,
jest po­wodem uśmiechu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 kwietnia 2012, 01:57

Myślałem że CKE ma trochę rac­ji z no­wymi egzaminami,
dopóki nie przeczy­tałem dwudzies­tos­tro­nico­wej instrukcji,
jak pra­widłowo za­pako­wac egza­miny gimnazjalne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 kwietnia 2012, 13:37

Bo­hate­rem nie jest ten, który wal­czy do os­tatniego na­boju w magazynku.
Bo­hate­rem jest ten, który po je­go wys­trze­leniu rzu­ci się na wro­ga z bagnetem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:34

Cza­sem za­miast myśleć nad sobą, cze­mu jes­teśmy źli, dlacze­go ta­kie straszne jest życie, cze­mu tak trud­no być przez in­nych ce­nionym, le­piej jest wziąć głębo­ki wdech, pop­ra­wić mun­dur, iść do przo­du, wal­czyć o to, co według Ciebie jest naj­ważniej­sze, nie in­te­resując się lo­sem, opi­nią. Cho­ciaż ty­le możemy zro­bić, by iść ścieżką satysfakcji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2012, 15:09

Stealch

"Mam wyjebane." Czyli jak można w jednym krótkim oznajmnieniu, okazać wszystkim swoją opinię, aktualny nastrój i dać im wskazówki, co do reakcji, bądź nastawienia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Stealch

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność